Co to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) to państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest jednostką sektora finansów publicznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został utworzony w 1934 roku po kilkuletnim procesie reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. ZUS powstał na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz.U. z 1933 r. nr 51, poz. 396) i rozporządzenia prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 1934 r. nr 95, poz. 855). Rozporządzenie to doprowadziło do połączenia 5 instytucji (Izby Ubezpieczeń Społecznych, Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników) w jeden podmiot, nazwany Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Centrala Zakładu

Adres Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

 1. W ramach podziału kompetencji pomiędzy Prezesem Zakładu i poszczególnymi członkami Zarządu Zakładu, w Centrali wydziela się następujące piony:
 • Pion Zarządzania Strategicznego;
 • Pion Finansów i Realizacji Dochodów;
 • Pion Świadczeń i Orzecznictwa;
 • Pion Operacji i Eksploatacji Systemów;
 • Pion Administracji i Zamówień Publicznych.
 1. Nadzór nad Pionem Zarządzania Strategicznego sprawuje Prezes Zakładu, natomiast nad pozostałymi Pionami odpowiedni członek Zarządu Zakładu.

Pion Zarządzania Strategicznego

 • Gabinet Prezesa
 • Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Rady Nadzorczej
 • Departament Audytu
 • Departament Kontroli Wewnętrznej
 • Departament Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Departament Obsługi Klientów
 • Departament Strategii i Kontrolingu
 • Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
 • Oddziały
 • Inspektoraty
 • Biura Terenowe

Pion Świadczeń i Orzecznictwa

 • Departament Orzecznictwa Lekarskiego
 • Departament Prewencji i Rehabilitacji
 • Departament Rent Zagranicznych
 • Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych
 • Departament Zasiłków

Pion Finansów i Realizacji Dochodów

 • Departament Finansów Funduszy
 • Departament Finansów Zakładu
 • Departament Realizacji Dochodów
 • Departament Ubezpieczeń i Składek
 • Departament Kontroli Płatników Składek

Pion Administracji i Zamówień Publicznych

 • Biuro Poligrafii
 • Departament Administracyjny
 • Departament Zamówień Publicznych
 • Departament Zarządzania Nieruchomościami
 • Departament Legislacyjno-Prawny

Pion Operacji i Eksploatacji Systemów

 • Departament Aplikacji Autorskich
 • Departament Eksploatacji Aplikacji
 • Departament Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej
 • Departament Rozwoju Usług IT
 • Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Departament Zarzadzania Usługami

 

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:

Kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest możliwy pod numerem telefonu 22 560 16 00.

Po połączeniu usłyszysz komunikat powitalny. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (wybierz w tym celu odpowiednią cyfrę na klawiaturze numerycznej telefonu):

1 – możesz odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS
(24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
2 – możesz się uwierzytelnić,
3 – uzyskasz dane adresowe placówek ZUS,
0 – połączysz się z konsultantem COT po wybraniu zakresu rozmowy.

Konsultanci COT są dostępni pon. – pt. w godz. 7.00 – 18.00.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

PUE udostępnia Państwu on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

Z PUE zrobisz takie rzeczy jak:
przejrzeć dane zgromadzone w ZUS,
przekazać dokumenty ubezpieczeniowe,
składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,
zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,
umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.

Na PUE ZUS przedsiębiorcy mają dostęp do wielu przydatnych informacji. Dostępne są m.in:

informacje o saldzie bieżącym oraz saldzie miesięcznym, które pokazują stan opłaconych składek do ZUS,
informacje o należnych do opłacenia składkach oraz o dokonanych wpłatach,
informacja roczna dla płatnika składek,
deklaracje rozliczeniowe, które płatnik wysłał do ZUS,
lista osób zgłoszonych do ubezpieczeń,
lista pracowników na zwolnieniu lekarskim.

Na PUE ZUS przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilkudziesięciu różnych formularzy wniosków, w zależności od zagadnienia, z jakim zgłaszają się do ZUS. Mogą m.in. przekazać elektronicznie do ZUS wnioski o:

wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek,
rozliczenie konta,
kontrolę, czy zaświadczenie lekarskie dla pracownika zostało wystawione prawidłowo,
potwierdzenie ubezpieczeń, związane z przepisami unijnymi dot. zabezpieczenia społecznego,
udzielenie pełnomocnictwa.

Na PUE ZUS płatnik składek ma:

dostęp do zaświadczeń lekarskich swoich pracowników,
możliwość wystawienia zaświadczenia płatnika składek do celów zasiłkowych,
możliwość zamawiania raportów dot. e-ZLA, w tym raportów cyklicznych i raportów przekazywanych do oprogramowania kadrowo-płacowego,
możliwość otrzymywania powiadomienia o nowych zwolnieniach swoich pracowników na SMS lub e-mail.